Menu

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธ์ุ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายปรัชญา พลพุฒินันท์ เป็นตัวแทนโรงเรียนวัดโพธิ์ในการรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 5 ติดต่อกัน ขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ อบต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านคลองม่วง ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้โรงเรียนวัดโพธิ์ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ (ภาพ/ข่าว : นายสุทธิชัย ยั่งยืน)

 

Go to top