Menu
ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์
วาระการดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหต
1
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์
ประธาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
2
นายสมนึก ชมชื่น
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
3
นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
กรรมการ
ผู้แทนครู
4
นายสมดี เคลื่อนไธสง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ 7)
5
นางนงเยาว์ เฉียบแหลม
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.อบต. บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8)
6
นางวาสนา แป้นพยอม
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า (ส.อบต. บ้านจาน หมู่ที่ 7)
7
นายประยงค์ จรูญไธสง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา (อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ 10)
8
นายอรุณ สุภศร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้อยกระทุ่มทอง หมู่ที่ 12)
9
นายปรัชญา พลพุฒินันท์
เลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
Go to top