Menu

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2
10 9 19 นางประภาพร พนาจันทร์
อนุบาลปีที่ 3
5 4 9 นางสาวจุฬาลักษณ์ กัณหา 
รวมอนุบาล 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 1
9 2 11 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 3 17 นางสาวอัจฉรา สวามิชัย
ประถมศึกษาปีที่ 3
13 11 24 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 4
11 8 19 นางรัชนก พุดผา
ประถมศึกษาปีที่ 5
13 8 21 นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
12
26
นางสาวกมลทิพย์ ทรัยพ์อุดม
รวมประถม 74 44 118
รวมทั้งสิ้น 89 57 146

ครูพิเศษ ปีการศึกษา 2565 1. นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร 2. นายกันต์ธีร์ โพธิบัติ 3. นางปูชิดา หยาดไธสง 4. นางสาวณัชชา ชำนิกล้า และ 5. นายสุทธิชัย ยั่งยืน 6. นางสาววารีวิสุทธิ์ กัณหา 7. นางสาวรัมภาภัค จีนประชา 8. นายอภิรักษ์ สวามิชัย

 

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2
5 4 9 นางประภาพร พนาจันทร์
อนุบาลปีที่ 3
10 2 12 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล 15 6 21
ประถมศึกษาปีที่ 1
14 3 17 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 11 24 นางสาวอัจฉรา สวามิชัย
ประถมศึกษาปีที่ 3
12 8 20 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 4
12 4 17 นางรัชนก พุดผา
ประถมศึกษาปีที่ 5
14 11 25 นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์อุดม
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
12
6
18
นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 10 8 18 นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
รวมประถม 87 52 139
รวมทั้งสิ้น 102 58 160

ครูพิเศษ ปีการศึกษา 2564 1. นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์ 2. นางสาวณัชชา ชำนิกล้า และ 3. นายสุทธิชัย ยั่งยืน 4. นางสาววารีวิสุทธิ์ กัณหา 5. นางสาวรัมภาภัค จีนประชา

 

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2
10 2 12 นางประภาพร พนาจันทร์
อนุบาลปีที่ 3
14 4 18 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล 24 6 30
ประถมศึกษาปีที่ 1
14 13 27 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 19 นางพิเสก เชานพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 3
11 5 16 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 4
15 10 25 นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์อุดม
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
22 15 37 นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวรัชนก นามศรีพันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 8 18 นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม 84 58 142
รวมทั้งสิ้น 108 64 172

ครูพิเศษ ปีการศึกษา 2563 1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์ 2. นางสาวณัชชา ชำนิกล้า และ 3. นางสาวประภาพรรณ ชัยไธสง 4. นางสาววารีวิสุทธิ์ กัณหา

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 1 10 7 17 นางประภาพร พนาจันทร์
อนุบาลปีที่ 2 10 14 24 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล 20 21  41
ประถมศึกษาปีที่ 1
11 8 19 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 5 16 นางพิเสก เชานพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 3
15 9 24 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
12 8 20 นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 11 7 18 นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์อุดม
ประถมศึกษาปีที่ 5
10 10 20 นางสาวรัชนก นามศรีพันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 13 25 นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม 82 60 142
รวมทั้งสิ้น 102 81 183

ครูพิเศษ ปีการศึกษา 2562 1. นางสำรวย คนกลาง 2. นางสาวณัชชา ชำนิกล้า และ 3. นางสาวประภาพรรณ ชัยไธสง

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2
11 10 21 นางสำเริง จันทร์ภิรมย์
อนุบาลปีที่ 3
10 8 18 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล 21 18  39
ประถมศึกษาปีที่ 1
11 5 16 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 9 24 นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
12 8 20 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 11 8 19 นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 11 22 นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 5
11 13 24 นางสาวรัชนก นามศรีพันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 9 22 นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม 84 63 147
รวมทั้งสิ้น 105 81 186

ครูพิเศษ ปีการศึกษา 2561 1. นางสำรวย คนกลาง 2. ว่าที่ ร.ต.กิตติรัชต์ ปะติปา 3. นางสาวณัชชา ชำนิกล้า และ 4. นางสาวประภาพรรณ ชัยไธสง

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2
 10 8 18 นางสำเริง จันทร์ภิรมย์
อนุบาลปีที่ 3
11 7 18 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล 21 15  36
ประถมศึกษาปีที่ 1
15 9 24 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 11 8 19 นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 10 8 18 นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 20 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 13 25 นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 5
13 9 22 นางสำรวย คนกลาง
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 11 23 นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม 83 68 151
รวมทั้งสิ้น 104 83 187

ครูพิเศษ ปีการศึกษา 2560 1. นายวัฒนา อานไธสง และ 2. ว่าที่ ร.ต.กิตติรัชต์ ปะติปา

 จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2
 12 7 19 นางสำเริง จันทร์ภิรมย์
อนุบาลปีที่ 3
 15 9 24 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล  27  16  43
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
11 8 19 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 10 8 18 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 14 25 นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 10 23 นายวัฒนา อานไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 22 นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
6 9 15 นางสำรวย คนกลาง
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 7  9 16 นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม 78 78 156
รวมทั้งสิ้น 105 94 199

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2
 16  10  26  นางสำเริง จันทร์ภิรมย์
อนุบาลปีที่ 3
 20  16  36  นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล  36  26  62
ประถมศึกษาปีที่ 1  9  9  18  นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2  9  15  24  นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 3  14  10  24  นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 4  11  11  22  นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 5  13  18  31  นางสำรวย คนกลาง
ประถมศึกษาปีที่ 6  9  15  24  นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม  65  78  143
รวมทั้งสิ้น  101  104  205
Go to top