Menu

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
8 บ้านดอนดู่ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
Go to top