Menu

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดโพธิ์ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น 4 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2563 จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางกระทรวงแรงงานได้จัดส่งเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ทางไปรษณีย์ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
         
ขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ อบต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านคลองม่วง ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้โรงเรียนวัดโพธิ์ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้

Go to top