Menu

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ในนามตัวแทนของโรงเรียนวัดโพธิ์ รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2562 จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหนาคร ขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ อบต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านคลองม่วง ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้โรงเรียนวัดโพธิ์ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้

Go to top