Menu

          เด็กหญิงวิชาดา พลอยไธสง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การขับร้องเพลงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

Go to top