Menu

           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 รายการ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

ที่ รายการ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ผลการแข่งขัน
1 การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร ชมชื่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ อุส่าห์ดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีภา
4. เด็กหญิงปนัดดา กั้นเกษ
5. เด็กหญิงปิยธิดา ชนะหาญ
6. เด็กหญิงผกามาศ บุญเกิด
7. เด็กชายพัชรพงษ์ แถวไธสง
8. เด็กหญิงวราภรณ์ ณ เรียนไธสง
9. เด็กหญิงสุนิษา อนุตรี
10. เด็กหญิงอมราพร วงศ์อุดมทรัพย์

1. นางสำรวย คนกลาง
2. นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
3. นางหทัยกาญจน์ คำนึงผล
4. น.ส.รัชนก นามศรีพันธ์

ได้คะแนนร้อยละ 72.00 เหรียญเงิน ลำดับที่ 33

Go to top