Menu

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียน มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คน ได้แก่ เบอร์ 1 เด็กหญิงอุทัยลักษณ์ ทรัพย์อุดม เบอร์ 2 เด็กหญิงปนัดดา ลุนปัดถา และ เบอร์ 3 เด็กหญิงจิรัชยา บุญล้ำ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษานี้ คือ เด็กหญิงปนัดดา ลุนปัดถา ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนรองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานนักเรียนทั้งสองคนเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสภานักเรียนต่อไป

Go to top