Menu

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมอบทุนการศึกษา "นักเรียนดีศรีวัดโพธิ์" ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียน 3 ราย ดังนี้ 1) ด.ญ. ณิชา มหาวงศ์ ประเภทเรียนดี 2) ด.ญ. พรพิศุทธิ์ เฉยไธสง ประเภทกิจกรรม และ 3) ด.ช. ศรชัย บุญเศษ ประเภทจิตอาสา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก "กองทุนภาคีอิสระ" (คุณครูประทีป-คุณครูสมพร ภาคีอิสระ) โดยนายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่ง

Go to top