Menu
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ขอขอบคุณ คุณยายวรรณี ขาวสะอาด ร้านจำหน่ายข้าวสารลุงแอ้ง บริจาคข้าวสาร 2 กระสอบ พร้อมขนมและน้ำส้มให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองเทอญ
Go to top