Menu

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง โดย นายสมศักดิ์ สืบสวน ผู้จัดการฯ มอบหมายให้นายจรัส หงษ์สา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมิเตอร์ และนายสุรชาติ สุดตาชาติ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้าง นายประสงค์ จันทร์งูเหลือม ผู้ช่วยช่างแผนกก่อสร้าง พร้อมด้วยนายอนุ ไชยอำนาจ นายวันชัย สอนไธสง และนายกิตติพงษ์ ดวงสี คนงานแก้ไฟ ช่วยตัดต้นนางดำข้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดโพธิ์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับนักเรียนและอาคารเรียน ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากผู้นำชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนวัดโพธิ์ (บ้านจาน ม.6 บ้านจาน ม.7 บ้านดอนดู่ ม.8 และบ้านน้อยกระทุ่มทอง ม.12) ช่วยให้งานสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี (ภาพ/ข่าว : นางสาวชุติกานต์ จันไธสง และนางสาวกตัญญา โพธิขำ ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

Go to top