Menu

          วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ ยินดีต้อนรับครูจิตอาสา "คุณครูไข่มุก" นางสาวรัมภาภัค จีนประชา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร อาสาปฏิบัติการสอนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดโพธิ์ [ภาพ/ข่าว : นางสาววารีวิสุทธิ์ กัณหา]

 

Go to top