Menu

          วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าสู่รั้วชมพู-ขาว ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนมาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ ขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกท่าน ขอบใจนักเรียนทุกคน ที่ช่วยเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทำให้การเปิดภาคเรียนวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย [ภาพ/ข่าว : นางสาวณัชชา ชำนิกล้า และนางสาวกตัญญา โพธิขำ] #เราจะดูแลบุตรหลานของเราให้ดีที่สุด

Go to top