Menu

          ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียน รวมทั้งจัดตารางสอนเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้

 

Go to top