Menu

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองใหญ่ บ้านน้อยกระทุ่มทอง หมูู่ที่ 12 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านจาน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนวัดโพธิ์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

 

Go to top