Menu

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม นางรัชนก พุดผา และนางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์อุดม พร้อมด้วย เด็กชายชนะกาญจน์ ค้ากำไร เด็กหญิงนันทกานต์ น้อยโสภา เด็กชายภูมิศักดิ์ กัณหา เด็กหญิงกัญญาทัต ไกลดงพลอง และเด็กหญิงศุภกาญจน์ ชารีราช ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงาน (Symposium) หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม และหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 40 โรงเรียน

Go to top