Menu

          วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายอุทยาน ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสำเนียง ประนัดศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม การเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดโพธิ์ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (หนึ่งตำบล หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

Go to top