Menu

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดโพธิ์ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ในคราวเดียวกันนี้ได้มอบรางวัลแก่ "นักเรียนดีศรีวัดโพธิ์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 1) ด้านการเรียน เด็กหญิงธนันท์ชฎา โรจนชัยศักดิ์ 2) ด้านกิจกรรม เด็กหญิงปภาณิน พันชนัง และ 3) ด้านจิตอาสา นายธนากร ศรีทา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้งสามคน กองทุนภาคีอิสระ โดย คุณครูประทีป-คุณครูสมพร ภาคีอิสระ หลังจากเลิกประชุมได้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 นี้ด้วย

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top