Menu

          วันที่ 20 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดโพธิ์จ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมมตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม โดยกระบวนการสหกรณ์ 2) เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรณ์ เช่น การทำงานร่วมกัน การประชุม การทำบัญชี การค้าขาย เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนยังเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ทำให้เกิดการบูรณาการกิจกรมต่าง ๆ สมบูรณ์ขึ้น

More photos...

Go to top