Menu

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดโพธิ์จัดกิจกรรมตามโครงการโครงการเด็กวัดโพธิ์ไม่อ้วน ไม่เตี้ย ไม่ผอม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียนอ้วน เตี้ย ผอม ผู้ปกครองนักเรียนอ้วน เตี้ย ผอม อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ครูและบุคลากร เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน เตี้ย และผอม สนับสนุนโดยกองทุน สปสช. อบต.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top