Menu

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดโพธิ์ ได้เดินทางไกลและทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดโพธิ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 157 คน ประกอบด้วย บังคับบัญชา จำนวน 14 คน และลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 143 คน

ชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top