Menu

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดโพธิ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จัดนิทรรศการแสดงผลงานในรอบปี (Open house) ในวันเดียวกันนี้ได้จัดพิธีมอบใบประกาศแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดีเด่นประจำปีด้วย

ชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top