Menu

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดโพธิ์จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา ฝึกการทำงานร่วมกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีเป้าหมายปลายทางที่การพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top