Menu

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดโพธิ์ รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และในวันเดียวกันนี้ทีมเสริมพลังโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยมเสริมพลังในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ "บูรณาการในเรื่องการศึกษาควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดี" ด้วยเช่นกัน

 

Go to top