Menu

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดโพธิ์ นำนักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองหอย บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top