Menu

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดโพธิ์นำนักเรียนระดับปฐมวัยไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่วัดหงษ์ บ้านศรีษะแรด ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และสวนน้ำใบเฟิร์นกรีนวิลล์ บ้านพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top