Menu

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 นางหทัยกาญจน์ คำนึงผล ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียนวัดโพธิ์ เข้ารับการอบรมเครือข่ายแกนนำครูด้านการปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดีในสถานศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top