Menu

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโพธิ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโพธิ์ เตรียมงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ "คารวะครูเก่า เล่าความหลัง รวมพลังสร้างสรรค์การศึกษา" ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากมติที่ประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Go to top