Menu

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คุณครูบุญเหลือ-คุณครูสำเริง จันทร์ภิรมย์ ได้มอบผ้าประดับ จำนวน 3 ไม้ มูลค่า 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์

Go to top