Menu

ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ/เอก/สาขา ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2 ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
3 ครุศาสตรบัณฑิต
(การประถมศึกษา)
พนักงานราชการ -
4   การศึกษามหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
 ครู  ชำนาญการพิเศษ
5   ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์)
 ครู ชำนาญการพิเศษ
6 ครุศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
ครู  ชำนาญการพิเศษ
7  ครุศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
ครู  ชำนาญการพิเศษ
8  ครุศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาปฐมวัย)
ครู  ชำนาญการ
9  ครุศาสตรบัณฑิต
(การประถมศึกษา)
ครู  -
10  ครุศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย)
ครู -
11  ครุศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
ครูผู้ช่วย  -
12  ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาตร์)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ -
13  ครุศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
 ครูอ้ตราจ้าง  -
14

 ครุศาสตรบัณฑิต
(ทัศนศิลป์)
 ครูอ้ตราจ้าง  -
15 นายสุทธิชัย ยั่งยืน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ครูอาสา -
16 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ศิลปะการแสดง)
ครูอาสา -
17 การศึกษามหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
 เจ้าหน้าที่ธุุรการ  -
18  ประถมศึกษาปีที่ 7  นักการภารโรง  -
Go to top