Menu

ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ/เอก/สาขา ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2 ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) พนักงานราชการ -
3  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ครู  ชำนาญการพิเศษ
4   ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)  ครู  ชำนาญการพิเศษ
5   ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)  ครู ชำนาญการพิเศษ
6 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ครู  ชำนาญการพิเศษ
7  ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) ครู  ชำนาญการ
8  ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) ครู  ชำนาญการ
9  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ครู -
10  ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ครู  -
11 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ครูผู้ช่วย -
12  ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาตร์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ -
13

 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  ครูอ้ตราจ้าง  -
14

 ครุศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)  ครูอ้ตราจ้าง  -
15 นายสุทธิชัย ยั่งยืน
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ครูอัตราจ้าง -
16 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ครูอัตราจ้าง -
17 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปะศึกษา)
 เจ้าหน้าที่ธุุรการ  -
18  ประถมศึกษาปีที่ 7  นักการภารโรง  -
Go to top