Menu
  อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล    

วัน เดือน ปี

กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานที่จัด
18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์อุดม ผู้เชี่ยวชาญการสนทนากลุ่ม (Focus group) โครงการการพัฒนา Soft skills ทักษะสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14-15 พฤศจิกายน 2563 นางรัชนก พุดผา เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำการที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมืออาชีพด้านการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
16 กันยายน 2563

นายปรัชญา พลพุฒินันท์ วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
9 สิงหาคม 2563
นางประภาพร พนาจันทร์ ผ่านการอบรมการพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย กิจกรรมพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยสู่มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ห้องประชุมเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
1 สิงหาคม 2563 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ นางสาวอัจฉรา สวามิชัย นางรัชนก พุดผา นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์อุดม และนางสาวณัชชา ชำนิกล้า วิทยากรอบรมครูผู้ช่วย ตามโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
7 พฤษภาคม 2563 นางประภาพร พนาจันทร์ อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการประชุมทางไกล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6-7 กันยายน 2561 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ โรงเรียนชุมชนหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3
12-15 กันยายน 2560 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16-17 สิงหาคม 2560 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาแก่นักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3
13-14 มีนาคม 2560
นายปรัชญา พลพุฒินันท์ นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร และนางหทัยกาญจน์ คำนึงผล อบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้"  โรงแรมสตาร์เวลบาหลี จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
7 ตุลาคม 2559 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์
7-8 กันยายน 2559  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนวัดสระจรเข้ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3
26 สิงหาคม 2559 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ในนามผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมประชุมวิชาการตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ “การพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กแบบครบวงจร”  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 กรกฎาคม 2559 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
5 กรกฎาคม 2559 คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาดูงานการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์
11 มิถุนายน 2559 นายวัฒนา อานไธสง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
22 มีนาคม 2559 คณะครูและบุคลาการโรงเรียนวัดโพธิ์ ศึกษาดูงานการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์
18 มีนาคม 2559 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาและการดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนวัดโพธิ์
5 ตุลาคม 2558 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโชกกราด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์
3-4 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา อานไธสง อบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างค่านิยม 12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล
Go to top