Menu

           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นางหทัยกาญจน์ คำนึงผล ครูอนามัยโรงเรียนวัดโพธิ์ เป็นตัวแทนโรงเรียนวัดโพธิ์รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับดีมาก ณ ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

Go to top