Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ได้ร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 รายการ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

ที่ รายการ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร ชมชื่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ อุส่าห์ดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีภา
4. เด็กหญิงปนัดดา กั้นเกษ
5. เด็กหญิงปิยธิดา ชนะหาญ
6. เด็กหญิงผกามาศ บุญเกิด
7. เด็กชายพัชรพงษ์ แถวไธสง
8. เด็กหญิงวราภรณ์ ณ เรียนไธสง
9. เด็กหญิงสุนิษา อนุตรี
10. เด็กหญิงอมราพร วงศ์อุดมทรัพย์

1. นางสำรวย คนกลาง
2. นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
3. นางหทัยกาญจน์ คำนึงผล

ชนะเลิศ ร้อยละ 90.00 เหรียญทอง
2 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
เด็กหญิงปัญจพร กล่อมกามิฬ
นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ร้อยละ 81.00 เหรียญทอง
3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เที่ยงโยธา ว่าที่ ร.ต.กิตติรัชต์ ปะติปา ร้อยละ 90.00 เหรียญทอง อันดับ 7
4 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ เงินชาลี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชัยศรีดา
1. นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
2. นางหทัยกาญจน์ คำนึงผล
ร้อยละ 88.00 เหรียญทอง อันดับ 13
5 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. เด็กชายชนะกาญจน์ ค้ากำไร
2. เด็กชายภูมิศักดิ์ กัณหา
3. เด็กชายสุวิจักขณ์ ชำนิกล้า
1. นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
2. นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
ร้อยละ 85.00 เหรียญทอง อันดับ 4
6 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
เด็กหญิงกัญญาทัต ไกลดงพอง
1. นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
2. นางหทัยกาญจน์ คำนึงผล
ร้อยละ 82.00 เหรียญทอง อันดับ 9
7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
เด็กหญิงณัฐธิดา กัณหา
ว่าที่ ร.ต.กิตติรัชต์ ปะติปา ร้อยละ 81.00 เหรียญทอง อันดับ 10 
8 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. เด็กชายสวิตต์ พงพันนา
2. เด็กชายอดิศร เอี่ยมมาลา
1. นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
2. ว่าที่ ร.ต.กิตติรัชต์ ปะติปา
ร้อยละ 80.00 เหรียญทอง อันดับ 10
9 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงชวนฝัน เคลื่อนไธสง
2. เด็กหญิงภาวิณี ทองทะวิง
3. เด็กชายศุภโชค สุขเกิน
1. นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
2. นางหทัยกาญจน์ คำนึงผล
ร้อยละ 65.00 เหรียญทองแดง อันดับ 9
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เด็กหญิงเปรมฤดี เฉียบแหลม นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม ร้อยละ 28 ได้เข้าร่วม อันดับ 15
11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เด็กชายจิระพงษ์ คาดไธสง นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม ร้อยละ 22 ได้เข้าร่วม อันดับ 20
12 การแข่งขันเล่านิเทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เด็กหญิงจิรธนา ชมชื่น นางสำรวย คนกลาง  ไม่ได้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Go to top