Menu

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดโพธิ์ เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ปฏิบัติตามแนวการระวังและป้องกันการแพร่ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในโอกาสเปิดภาคเรียนนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับนักเรียน ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ที่ร่วมกันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้แนะนำบุคลากรใหม่ ได้แก่ นางสาววารีวิสุทธิ์ กัณหา ครูอัตราจ้าง และนายดนัย แสนเจ๊ก นักการภารโรง

Go to top