Menu

          วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดโพธิ์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายก อบต.บ้านจาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 และร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในคราวเดียวกันนี้ นางเกษราภรณ์ รอดไธสง ผอ.รพ.สต.บ้านคลองม่วง พร้อมด้วยผู้แทน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตบริการของโรงเรียน ได้ร่วมประชุมวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วย

Go to top