Menu

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ ประจำปี 2562

Go to top