Menu

          วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น "วันครู" เป็นวันหยุดของสถานศึกษา และเปิดโอกาสใหนักเรียนได้กลับมาแสดงความเคารพและพบปะกับคุณครูผู้ที่เคยสอนในอดีต

          ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในโอกาสวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" 
          ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประกวดคำขวัญ ประกวดภาพถ่าย ที่ถ่ายทอดเรื่องราว "ครูรักเด็ก และเด็กรักครู" อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องของครูเก่งเท่านั้น แต่มุ่งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/307298

Go to top