Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์จัดกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้บูรณาการกับการซ้อมแผนป้องกันภัยประจำปีด้วย

Go to top