Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์
วาระการดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหต
1
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน)
2
นายประยงค์ จรูญไธสง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา (อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ 6)
3
นายสมนึก ชมชื่น
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน (อดีตกำนันตำบลบ้านจาน)
4
นายอ้ม แพงเพ็ง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ 10)
5
นายประยูร ชัดไธสง
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า (อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ 7)
6
นายชยุต ฉิมไธสง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กำนันตำบลบ้านจาน)
7
นางนงเยาว์ เฉียบแหลม
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง (ส.อบต.บ้านจาน (บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8))
8
นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
กรรมการ
ผู้แทนครู
9
นายปรัชญา พลพุฒินันท์
เลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
Go to top