Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 1 11 10 21 นางสำเริง จันทร์ภิรมย์
อนุบาลปีที่ 2 10 8 18 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล 21 18  39
ประถมศึกษาปีที่ 1
11 5 16 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 9 24 นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
12 8 20 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 11 8 19 นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 11 22 นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 5
11 13 24 นางสาวรัชนก นามศรีพันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 9 22 นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม 84 63 147
รวมทั้งสิ้น 105 81 186

ครูพิเศษ ปีการศึกษา 2561 1. นางสำรวย คนกลาง 2. ว่าที่ ร.ต.กิตติรัชต์ ปะติปา 3. นางสาวณัชชา ชำนิกล้า และ 4. นางสาวประภาพรรณ ชัยไธสง

 

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 1  10 8 18 นางสำเริง จันทร์ภิรมย์
อนุบาลปีที่ 2 11 7 18 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล 21 15  36
ประถมศึกษาปีที่ 1
15 9 24 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 11 8 19 นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 10 8 18 นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 20 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 13 25 นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 5
13 9 22 นางสำรวย คนกลาง
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 11 23 นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม 83 68 151
รวมทั้งสิ้น 104 83 187

ครูพิเศษ ปีการศึกษา 2560 1. นายวัฒนา อานไธสง และ 2. ว่าที่ ร.ต.กิตติรัชต์ ปะติปา

 

 จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 1  12 7 19 นางสำเริง จันทร์ภิรมย์
อนุบาลปีที่ 2  15 9 24 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล  27  16  43
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
11 8 19 นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 10 8 18 นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 14 25 นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 10 23 นายวัฒนา อานไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 22 นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
6 9 15 นางสำรวย คนกลาง
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 7  9 16 นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม 78 78 156
รวมทั้งสิ้น 105 94 199

 

จำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 1  16  10  26  นางสำเริง จันทร์ภิรมย์
อนุบาลปีที่ 2  20  16  36  นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์ 
รวมอนุบาล  36  26  62
ประถมศึกษาปีที่ 1  9  9  18  นางทหัยกาญจน์ คำนึงผล
ประถมศึกษาปีที่ 2  9  15  24  นางพิเสก เชาวนพุทธิสาร
ประถมศึกษาปีที่ 3  14  10  24  นางสาวชุติกานต์ จันไธสง
ประถมศึกษาปีที่ 4  11  11  22  นางสิริกาญจน์ ศรีมหาพรม
ประถมศึกษาปีที่ 5  13  18  31  นางสำรวย คนกลาง
ประถมศึกษาปีที่ 6  9  15  24  นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์
รวมประถม  65  78  143
รวมทั้งสิ้น  101  104  205
Go to top